Budowa domu z Inbudo.pl - materiały, firmy, zlecenia, usługi budowlane, remonty

Regulamin

Spis treści

I. Postanowienia Ogólne

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU. 

 

1.1 Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Serwisu Inbudo.pl, zasady korzystania z Serwisu, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz usługi oferowane im przez Serwis.

1.2. W celu korzystania z Serwisu Inbudo.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji.
 
1.3.Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej treści.
 
1.4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Serwis Inbudo.pl jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz dokonanie prawidłowej rejestracji w Serwisie w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 
1.5. Użytkownikiem serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
 
1.6. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Opłatom podlegają fukncje dodatkowe, z których korzystanie nie jest obowiązkowe. Użytkownik, chcący skorzystać z płatnych funkcji portalu, musi posiadać obywatelstwo polskie lub być osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski.
 
1.7. Aktualna promocja Bezpłatny Pakiet Starter obejmuje bezpłatne udostępnienie Pakietu Promowania Firmy Starter za darmo dla każdej firmy, na okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia rejestracji konta firmowego. Po upływie tego czasu konto założone w Pakiecie Starter zmieni się automatycznie na konto bezpłatne ( dostępne będą wszystkie funkcje przewidziane w Bezpłatnym Wpisie dla firmy). Istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia Pakietu Starter na kolejne 12 miesięcy o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Przedłużenie będzie nieobligatoryjne i decyzję o skorzystaniu z niego podejmie wyłączenie Uzytkownik. Promocja Bezpłatny Pakiet Starter trwa do 30.08.2015r.
 
2. DEFINICJE
 
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.inbudo.pl/ świadczący usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom prezentacji określonych treści za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.
 
Administrator - osoba  wyznaczona przez właściciela serwisu, odpowiedzialna za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności dbanie o przestrzeganie przepisów Regulaminu, moderację generowanej przez Użytkowników treści, kontakt i wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz inne powierzone mu zadania. Administartorem serwisu jest Dobrochna Sienkiewicz ul. Do studzienki 51/1, Gdańsk
 
Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto w serwisie, dzięki któremu może korzystać z usług oferowanych przez Serwis. Użytkownicy Serwisu dzielą się na Osoby prywatne oraz Firmy.
 
Osoba prywatna – pełnoletnia osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zarejestrowana w Serwisie Inbudo.pl.
 
Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w serwisie Inbudo.pl.
 
Wykonawca – Użytkownik składający ofertę do Zlecenia, oferuje wykonanie określonego  Zlecenia proponując swoje warunki transakcji Zleceniodawcy. 
 
Zleceniodawca - Użytkownik oferujący Wykonawcom wykonanie określonego Zlecenia, za pośrednictwem Serwisu.
 
Konto – indywidualne konto Użytkownika w serwisie dające możliwość korzystania z usług Serwisu. W serwisie występują dwa rodzaje kont: Konto prywatne (założone przez Osobę prywatną) oraz Konto Firmowe (założone przez Firmę).
 
Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące jego integralną cześć.
 
Login - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana podczas rejestracji w Serwisie.
 
Zlecenie - czynność oferowana przez Zleceniodawcę będąca treścią dodaną na stronach Serwisu, zgodnie z Regulaminem. W ramach tej czynności Zleceniodawca oferuje wykonanie określonych prac Wykonawcom.
 
Oferta do Zlecenia -udzielona przez Wykonawcę odpowiedź na Zlecenie zawierającą istotne warunki wykonania zlecenia.
 
Zapytanie ofertowe – zamieszczone przez Składającego zapytanie zaproszenie dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu
 
Składający zapytanie –Użytkownik składający za pośrednictwem Serwisu, zapotrzebowanie na określony produkt. 
 
Oferent – Użytkownik składający ofertę dostarczenia produktów, Składającemu zapytanie ofertowe.
 
Oferta do Zapytania ofertowego – udzielona przez Oferenta odpowiedź na Zapytanie ofertowe, zawierającą istotne warunki dostarczenia produktu.
 
Katalog firm – podstrona Serwisu umożliwiającą wyszukiwanie firm powiązanych z branżą budowlaną, których dane teleadresowe dodane zostały do bazy danych Serwisu poprzez wypełnienie przez Użytkownika rubryk formularza rejestracyjnego.
 
Katalog produktów - podstrona Serwisu umożliwiającą wyszukiwanie produktów powiązanych z branżą budowlaną, których opisy zostały dodane do bazy danych Serwisu poprzez wypełnienie przez Użytkownika rubryk formularza dodawania produktu.
 
Katalog usług – podstrona Serwisu umożliwiającą wyszukiwanie usług powiązanych z branżą budowlaną, których opisy zostały dodane do bazy danych Serwisu poprzez wypełnienie przez Użytkownika rubryk formularza dodawania usługi.
 
Usługodawca – Użytkownik prezentujący świadczone przez siebie usługi w Serwisie.
 
Prośba o wycenę usługi – Wiadomość wysyłana do Usługodawcy w odpowiedzi na zamieszczony przez niego opis usługi przez innego Użytkownika Serwisu, zawierająca zapytanie o cenę i warunki realizacji konkretnej usługi.
 
Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może uzyskać informacje na temat działania Serwisu.
 
Forum -  zbiór stron Serwisu Inbudo.pl, umożliwiających w szczególności umieszczanie na forach dyskusyjnych określonych pytań, porad, wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, nowych tematów w celu, między innymi ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowania i umieszczenia własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.
 
Panel użytkownika -indywidualny profil Użytkownika w Serwisie umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych, czynności podejmowanych w Serwisie oraz innych informacji i operacji przydatnych podczas korzystania z Serwisu.
 
Cennik – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Określa wykaz świadczonych przez Serwer usług płatnych i ich cen.
 
II. Proces rejestracji
 
1. REJESTRACJA
 
1. 1.Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia oraz potwierdzenie rejestracji poprzez link aktywacyjny.
 
1.2.Procesy Rejestracji dla osób prywatnych i dla firm przebiegają inaczej. Odpowiednią dla siebie formę rejestracji Użytkownik wybiera sam. 
 
1.3. Rejestracja Firmy w Serwisie skutkuje bezpłatnym dodaniem jej danych teleadresowych do Katalogu Firm Serwisu. Dodane dane Firma może aktualizować, modyfikować oraz poszerzać poprzez swój Panel Użytkownika.
 
1.4. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
 
a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
c) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i pokrewnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) od administratora serwisu,
d) administratorem danych osobowych Użytkowników jest administrator serwisu,
 
1.5. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasło dostępowe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego przez osoby niepowołane.
 
1.6.W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
 
1.7. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były stale aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w serwisie.
 
1.8. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych oraz ich zmianę, za pośrednictwem stron internetowych Serwisu. Użytkownik może ponadto zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu.
 
1.9. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Konta w Serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu. Procedura rezygnacji z posiadania Konta w Serwisie została szczegółowo opisana w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
1.10.Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego Konta osobom trzecim.
 
1.11. Kontakt administratora serwisu z Użytkownikami Serwisu będzie odbywał się za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem następującego adresu e-mail: kontakt@inbudo.pl
 
2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
2.1.Podane przez Użytkowników dane osobowe  zbiera i przetwarza właściciel Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
2.2. Polityka ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną część . Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w momencie rejestracji w Serwisie, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Serwis może postępować z przekazanymi danymi. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszym regulaminie, może nastąpić jedynie w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 

III. Funkcje serwisu

1. ZLECENIA

1.1. Składanie Zlecania, Ofert do Zlecenia oraz przeglądanie katalogu Zleceń przez Użytkowników jest bezpłatne. Użytkownik wystawiając Zlecenie oświadcza, że jest ono powiązane z branżą budowlaną.

Aby złożyć Zlecenie, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz dodawania Zlecenia. Użytkownik tworzy za pomocą formularza opis usługi, którą chce zlecić oraz określa ogólne warunki transakcji. Użytkownik umieszcza swoje Zlecenie w odpowiedniej dla Zlecenia kategorii branżowej. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość przeniesienia zlecenia do innej kategorii. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści opisu Zlecenia jego publikacja w Serwisie zostaje rozpoczęta z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Użytkownik wybrał dla swojego Zlecenia usługi płatne – będą one świadczone po uiszczeniu opłaty przez Użytkownika i odnotowaniu tego faktu przez Serwis. 

1.2.Użytkownicy zainteresowani wykonaniem Zlecenia składają propozycje wykonania Zleconej pracy poprzez odpowiedni formularz zamieszony na stronie z opublikowanym Zleceniem. Niezwłocznie po przesłaniu propozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim,  Zleceniodawca otrzymuje mailowe powiadomienie o złożonej przez Użytkownika propozycji. 

1.3.Publikacja Zlecenia kończy się w następujących sytuacjach: 

- z chwilą wyboru przez Zleceniodawcę Wykonawcy Zlecenia; 

- po upływie terminu ważności publikacji Zlecenia, wynoszącego maksymalnie 90 dni;

- w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zleceniodawcę. 

1.4. Jeżeli publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy, Strony powinny przystąpić do czynności zmierzających do zawarcia umowy realizacji zlecenia. W trakcie publikacji Zlecenia, osoby zainteresowane ich przedmiotem, mogą drogą elektroniczną, za pośrednictwem inbudo.pl zadawać pytania Zleceniodawcom lub Wykonawcom związane z zawarciem transakcji. Oferty zawarte w treści opublikowanego Zlecenia są wiążące, chyba że Użytkownicy zgodnie postanowią o zmianie warunków przyszłej umowy. 

1.5.Niezwłocznie po zaakceptowaniu warunków wykonania Zlecenia przez obie strony, poprzez specjalnie do tego przeznaczony formularz w serwisie, strony biorące udział w Zleceniu otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. 

1.6.Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie czternastu od jej zawarcia. 1.7.Wykonawcy, nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Konsumentom, nawet w przypadku, gdy wykonanie  Zlecenia nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady oferowanej usługi, o których Użytkownik wiedział, w szczególności na te, które Wykonawca ujawnił w usłudze.

1.7.Inbudo.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Właściciel serwisu nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.

1.8. Użytkownik może zamieścić w ramach Inbudo.pl, bez względu na wybór rodzaju konta nieograniczoną liczbę Zleceń.

1.9.Poprzez publikację Zlecenia, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze a przedmiot Zlecenia nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu której zostało rozpoczęta publikacja Zlecenia.

1.10. Opis Zlecenia powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Zlecenia. Opis Zlecenia powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Zlecenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

1.11.Użytkownicy zobowiązują się do niezamieszczania Zleceń, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

1.12. Użytkownicy powinni dołożyć należytych starań, aby Zlecenia tworzone z ich Kont a także wysyłane propozycje zawarcia umowy nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

1.13.Użytkownik nie może uczestniczyć i brać udziału w publikowanym przez siebie Zleceniu za pomocą innych Kont

1.14. Dane Zlecenie można umieszczać tylko raz. To samo Zlecenie można umieścić powtórnie po skasowaniu wcześniejszego.

1.15 Administrator serwisu może usuwać Zlecenia bez powiadomienia o tym użytkownika. W przypadku usunięcia Zlecenia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dane Zlecenie.

2.ZAPYTANIA OFERTOWE

2.1. Składanie Zapytania ofertowego, Ofert do Zapytania ofertowego oraz przeglądanie katalogu Zapytań ofertowych przez Użytkowników jest bezpłatne. Użytkownik wystawiając Zapytanie ofertowe oświadcza, że jest ono powiązane z branżą budowlaną.

Aby złożyć Zapytanie ofertowe, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz dodawania Zapytania ofertowego. Użytkownik tworzy za pomocą formularza opis materiałów, które chciałby nabyć oraz określa ogólne warunki transakcji. Użytkownik umieszcza swoje Zapytanie w odpowiedniej dla Zapytania kategorii branżowej. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość przeniesienia Zapytania do innej kategorii. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści opisu Zapytania jego publikacja w Serwisie zostaje rozpoczęta z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Użytkownik wybrał dla swojego Zapytania usługi płatne – będą one świadczone po uiszczeniu opłaty przez Użytkownika i odnotowaniu tego faktu przez Serwis. 

2.2.Użytkownicy zainteresowani realizacją Zapytania ofertowego składają swoje oferty poprzez odpowiedni formularz zamieszony na stronie z opublikowanym Zapytaniem. Niezwłocznie po przesłaniu propozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim,  Składający zapytanie otrzymuje mailowe powiadomienie o złożonej przez Użytkownika propozycji. 

2.3.Publikacja Zapytania ofertowego kończy się w następujących sytuacjach: 

- z chwilą wyboru przez Składającego zapytanie Oferenta; 

- po upływie terminu ważności publikacji Zapytania ofertowego, wynoszącego maksymalnie 90 dni;

- w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zapytania przez Składającego zapytanie. 

2.4. Jeżeli publikacja Zapytania zakończy się wyborem Oferenta, Strony powinny przystąpić do czynności zmierzających do zawarcia umowy realizacji Zapytania ofertowego. W trakcie publikacji Zapytania, osoby zainteresowane ich przedmiotem, mogą drogą elektroniczną, za pośrednictwem inbudo.pl zadawać pytania Składającemu zapytanie lub Oferentom związane z zawarciem transakcji. Oferty zawarte w treści opublikowanego Zapytania są wiążące, chyba że Użytkownicy zgodnie postanowią o zmianie warunków przyszłej umowy. 

2.5.Niezwłocznie po zaakceptowaniu warunków realizacji Zapytania ofertowego przez obie strony, poprzez specjalnie do tego przeznaczony formularz w serwisie, strony biorące udział w Zapytaniu otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. 

2.6.Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie czternastu od jej zawarcia. 

2.7.Inbudo.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Właściciel serwisu nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.

2.8. Użytkownik może zamieścić w ramach Inbudo.pl, bez względu na wybór rodzaju konta nieograniczoną liczbę Zapytań ofertowych.

2.9.Poprzez publikację Zapytania ofertowego, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze a przedmiot Zapytania ofertowego nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu której została rozpoczęta publikacja Zapytania ofertowego.

2.10. Opis Zapytania ofertowego powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Zapytania ofertowego. Opis Zapytania ofertowego powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Zapytania ofertowego, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

2.11.Użytkownicy zobowiązują się do niezamieszczania Zapytań ofertowych, których treść narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

2.12. Użytkownicy powinni dołożyć należytych starań, aby Zapytania ofertowe tworzone z ich Kont, a także wysyłane propozycje zawarcia umowy nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

2.13.Użytkownik nie może uczestniczyć i brać udziału w publikowanym przez siebie Zapytaniu ofertowym za pomocą innych Kont.

2.14. Dane Zapytanie ofertowe można umieszczać tylko raz. To samo Zapytanie ofertowe można umieścić powtórnie po skasowaniu wcześniejszego.

2.15. Umieszczenie wielu Zapytań ofertowych o tej samej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.

2.16 Administrator serwisu może usuwać Zapytanie ofertowe bez powiadomienia o tym użytkownika. W przypadku usunięcia Zlecenia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dane Zlecenie.

3.USŁUGI

3.1. Dodawanie Usługi, wysyłanie Prośby o wycenę zlecenia oraz przeglądanie katalogu Usług przez Użytkowników jest bezpłatne. Użytkownik dodając Usługę oświadcza, że jest ona powiązana z branżą budowlaną.

Aby dodać Usługę, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w Serwisie formularz dodawania Usługi. Użytkownik tworzy za pomocą formularza opis Usługi, którą oferuje. Użytkownik umieszcza swoją Usługę w odpowiedniej dla Usługi kategorii branżowej. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość przeniesienia Usługi do innej kategorii. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści opisu Usługi, jej publikacja w Serwisie zostaje rozpoczęta z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Użytkownik wybrał dla swojej Usługi, usługi płatne – będą one świadczone po uiszczeniu opłaty przez Użytkownika i odnotowaniu tego faktu przez Serwis. 

3.2.Użytkownicy zainteresowani ofertą  Usługodawcy mogą wysyłać do niego Prośby o wycenę usługi poprzez odpowiedni formularz zamieszony na stronie z opublikowaną Usługą. Niezwłocznie po przesłaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim,  Usługodawca otrzymuje mailowe powiadomienie o wysłanej przez Użytkownika prośbie o wycenę. 

3.3.Inbudo.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Właściciel serwisu nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.

3.4. Użytkownik może zamieścić w ramach Inbudo.pl, bez względu na wybór rodzaju konta nieograniczoną liczbę Usług.

3.5.Poprzez publikację Usługi, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze a przedmiot Usługi nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu której została rozpoczęta publikacja Usługi.

3.6. Opis Usługi powinien być rzetelny i kompletny i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Usługi. Opis Usługi powinien być zgodny z prawem i powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Usługi, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu.

3.7.Użytkownicy zobowiązują się do niezamieszczania Usługi, których treść narusza obowiązujące prawo lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

3.8.Wykonawca może w treści Usługi zamieścić charakterystykę swojej firmy oraz jej dane kontaktowe. W Usłudze można podać adres strony internetowej Wykonawcy. 

3.9. Użytkownicy powinni dołożyć należytych starań, aby Usługi tworzone z ich Kont a także wysyłane propozycje zawarcia umowy nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i polskiego prawa.

3.10. Daną Usługę można umieszczać tylko raz. Tą samą Usługę można umieścić powtórnie po skasowaniu wcześniejszej.

3.11. Umieszczenie wielu Usług o tej samej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.

3.12.Administrator serwisu może usuwać Usługi bez powiadomienia o tym użytkownika. W przypadku usunięcia Usługi Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na daną Usługę.

4.KATALOG FIRM

4.1. Użytkownik Serwisu może dodać firmę do Katalogu Firm, przeglądać oraz wyszukiwać wpisy w Katalogu Firm bezpłatnie.

4.2. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jako Firma wyraża zgodę na umieszczenie danych teleadresowych Firmy w Katalogu Firm. Użytkownik może w dowolnym momencie modyfikować  i aktualizować dane Firmy za pośrednictwem swojego Panelu Użytkownika. 

4.3. Umieszczenie podstawowych danych teleadresowych firmy w Katalogu Firm jest automatycznie i bezpłatne.

4.4. Użytkownik dodający firmę do Katalogu Firm może dodatkowo wyróżnić swój wpis poprzez wykupienie odpowiedniej usługi. Rodzaje usług i ceny oraz warunki płatności podaje niniejszy Regulamin oraz aktualny Cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.5 Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkownika treści, w szczególności tych naruszających niniejszy Regulamin, polskie prawo lub niepowiązanych z branżą budowlaną, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

4.6.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.

4.7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników na stronach internetowych Serwisu.

5.KATALOG PRODUKTÓW

5.1. Użytkownik Serwisu może przeglądać oraz wyszukiwać wpisy w Katalogu produktów bezpłatnie.

5.2. Użytkownik może dodać produkt do Katalogu produktów bezpłatnie, przez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie modyfikować  i aktualizować opis dodanego produktu za pośrednictwem swojego Panelu Użytkownika. 

5.3. Umieszczenie podstawowego opisu produktu w Katalogu produktów jest bezpłatne.

5.4. Użytkownik dodający produkt do Katalogu Produktów może dodatkowo wyróżnić swój wpis poprzez wykupienie odpowiedniej usługi. Rodzaje usług, ceny oraz warunki płatności podaje niniejszy Regulamin oraz aktualny Cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5.5 Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkownika treści, w szczególności tych naruszających niniejszy Regulamin, polskie prawo lub niepowiązanych z branżą budowlaną, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

5.6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników na stronach internetowych Serwisu.

6. FORUM DYSKUSYJNE

6.1. Wypowiedzi na Forum może publikować wyłącznie Użytkownik zalogowany w Serwisie. 

6.2. Użytkownik w ramach korzystania z Forum, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a) przeglądać  treści umieszczone na Forum przez siebie lub innych użytkowników,

 b)zamieszczać na Forum pytania, wpisy, posty, komentarze, opinie, pliki, nowe tematy w poszczególnych kategoriach dyskusyjnych oraz inne treści,

 c) umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach Forum,

6.3. Zakazane jest podszywanie się pod innych Użytkowników lub przedstawicieli zespołu Inbudo.pl (np. poprzez użycie Konta o podobnej nazwie) bądź używanie dodatkowych Kont (także zarejestrowanych na członków rodziny, znajomych itp.) 

6.4.Treści zamieszczane na Forum są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego na Forum.

6.5. Administrator Serwisu może usunąć całość lub fragment każdej wypowiedzi, a także awatar, profil bądź sygnaturę Użytkownika. Zakazane jest w szczególności umieszczanie na Forum : 

a) treści o charakterze reklamowym, spammingu bądź reklamujących inne strony www lub zawierające oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy,

b) wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, sprzecznych z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

c) publikacji i materiałów, których umieszczenie na Forum narusza prawa osób trzecich, w szczególności danych osobowych, teleadresowych oraz korespondencji, poczty elektronicznej lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,

d) zgłoszeń kontrowersyjnych (tj. budzących wątpliwości co do zgodności z niniejszym Regulaminem bądź prawem polskim) ogłoszeń lub potencjalnych naruszeń Regulaminu przez Użytkowników,

e) treści umyślnie wprowadzających w błąd osoby, które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania, 

f) wszelkich instrukcji i porad związanych z łamaniem obowiązującego w Polsce prawa,

g) treści dublujących tematy wypowiedzi, 

h) używania przez Użytkownika awatarów, których obrazki są użyte jako oznaczenie rang (czyli takich, które wprowadzają innych Użytkowników w błąd odnośnie statusu swoich wypowiedzi i funkcji na Forum)

i) innych treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.

6.6. Administrator Serwisu może zablokować na czas określony albo nieokreślony możliwość wypowiedzi na Forum Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

7. WIZYTÓWKA FIRMY 

1.Wizytówka Firmy zwana także Stroną internetową dla firmy to usługa  świadczona przez Serwis, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia internetowej wizytówki (strony internetowej) jego firmy przy wykorzystaniu szablonów i schematów przygotowanych przez Serwis, na określony okres czasu.

2. Wizytówka może zawierać dane teleadresowe, ofertę firmy i inne treści informacyjne np. zdjęcia pliki graficzne itp.

3. Powstała wizytówka otrzyma subdomenę czyli adres internetowy wg wzoru: nazwafirmy.inbudo.pl. Nazwę strony wybiera Użytkownik w konsultacji z administartorem serwisu, który musi ostatecznie zaakceptować uzgodnioną nazwę

4. Użytkownik może stworzyć oraz modyfikować Wizytówkę Firmy poprzez swój Panel Użytkownika.

5. Usługa Wizytówka Firmy jest odpłatna, a jej aktualną cenę wskazuje Cennik stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Za treści umieszczane w Wizytówce Firmy odpowiada Użytkownik.  Administrator ma prawo zablokować wyświetlanie Wizytówki w serwisie jeżeli jej treść naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa polskiego lub dobre obyczaje. W przypadku usunięcia Wizytówki Firmy opłata poniesiona przez Użytkownika nie podlega zwrotowi. Czas ważności Wizytówki Firmy nie jest wydłużany o okres, w którym Wizytówka Firmy była zablokowana.

7. Wizytówka zostaje aktywowana w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty Użytkownika dokonującego zakupu. Użytkownik powinnien dokonać wpłaty w ciągu 3 dni od dnia w którym otrzyma potwierdzenie zamówienia - fakturę pro forma. Użytkownik może złożyć reklamację na niezgodność zakupionej Wizytówki z niniejszym Regulaminem w ciągu 7 dni od aktywacji Wizytówki lub w ciągu 7 dni od wystawienia faktury Vat za wykonaną usługę. Po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane

8. Właściciel serwisu nie odpowiada za przerwy w wyświetlaniu Wizytówki spowodowane przez siłę wyższą, chwilowy brak dostępności serwisu inbudo.pl i inne zdarzenia losowe.

9. Po upływie okresu ważności Wizytówki, Użytkownik może przedłużyć odpłatnie jej ważność na kolejny okres. Jeśli Użytkownik nie dokona wpłaty za kolejny okres użytkownia Wizytówki w ciągu 7 dni od upływu okresu ważności, zostanie ona usunięta, a wszystkie zapisane dane zostaną utracone.

IV. System ocen, opinii i komentarzy
 

1.W serwisie inbudo.pl Użytkownicy mogą wystawić ocenę firmie z której usług korzystali oraz mogą wystawić sobie wzajemnie komentarze i opinie jeżeli doszło między nimi do zawarcia umowy.

2.Ocena firmy stanowi subiektywną opinię o usługach, które firma świadczyła na rzecz Użytkownika. Ocena firmy jest publikowana w profilu firmy w Katalogu firm lub na stronie Wizytówce Firmy. Firma otrzymuje powiadomienie o otrzymaniu oceny od Użytkownika i może dodać swój komentarz do oceny. 

3. Strony umowy zawartej w ramach Zlecenia lub Zapytania ofertowego w Serwisie mogą jednokrotnie wystawić sobie wzajemnie opinię i komentarz dotyczące przeprowadzonej transakcji. Użytkownik, który otrzymał ocenę i opinię może ją jednokrotnie uzupełnić o swój komentarz.

4. Treści ocen , opinii i komentarzy oraz odpowiedzi na nie, są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

5.Oceny,  opinie i komentarze oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

- wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

- danych kontaktowych podmiotów innych niż wystawiający komentarz czy odpowiedź, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nazwy Użytkownika (loginu), miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail Użytkownika,

- adresów stron internetowych,

- treści o charakterze reklamowym.

6. Administrator Serwisu nie ingeruje w treści ocen, opinii i komentarzy oraz odpowiedzi. Administrator Serwisu może, według własnej decyzji, usunąć albo edytować opinię i ocenę lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

- naruszają zasady określone w art. 6 niniejszego działu,

- zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej transakcji, jeśli identyczna opinia i ocena zostały już wystawione właściwemu Użytkownikowi, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę, 

- zostały wystawione przez Użytkownika, który działając z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi, uczestniczył w Zleceniu lub Zapytaniu Ofertowych wyłącznie w celu wystawienia oceny i opinii,

- ich treść zawiera znaki, które powodują, że są nieczytelne.

7. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za oceny oraz opinie i komentarze.

V. Zastrzeżenia

1. Serwis Inbudo.pl nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami Serwisu, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Użytkownikami serwisu.

 2. Serwis Inbudo.pl nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Użytkownika usługi, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników.

 3. Inbudo.pl nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem finalizacji transakcji, nie odpowiada za działania Użytkowników, w szczególności za jakość wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem ocen, opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.

5. Serwis Inbudo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Użytkownik przypisał swoją publikację.

6. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte lub zablokowane oferty lub Konta Użytkowników.

7. Serwis  zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu plików sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu,  dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania aplikacji Serwisu. 

9. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204). Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu treści sprzecznych z prawem jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety

b) umieszczanie przez użytkowników na stronie Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą oświadczenia Użytkowników co do posiadanych przez nich praw, w tym praw autorskich do utworu, koncesji, pozwoleń, czy licencji.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w usługach oferowanych przez Serwis.

12. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z adresów e-mail. Za Użytkownika uznaje się osobę, której dane zostały wpisane w ramach Rejestracji.

13.Administratorzy Serwisu dokładają wszelkich starań aby Serwis działał poprawnie i bez usterek. Serwis jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku ewentualnego nieprawidłowego działania Serwisu. Serwis nie udziela gwarancji dot. jego poprawnego działania.W szczególności Serwis nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.

VI. Płatności

1.Rejestracja w serwisie jest darmowa i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

2. Dodawanie w Serwisie Zleceń , Zapytań ofertowych, Usług, a także odpowiedzi na nie jest bezpłatne.

3. Dodanie Firmy lub Produktu do katalogu, a także korzystanie z Forum jest bezpłatne.

4. Usługi odpłatne, dostępne w Serwisie wymienione są w bieżącym Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Tytułem świadczenia usług Użytkownik wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w Cenniku. Właściciel Serwisu  może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Wprowadzenie rabatów, zniżek, upustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.

6. Opłaty za usługi świadczone przez Serwis mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:

  a) przez ePrzelew, dla klientów banków, które obsługują tego rodzaju usługę,

  b) kartą płatniczą pozwalającą na płatności w Internecie,

  c) przelewem lub wpłatą gotówkową,

7. Obsługą płatności zajmuje się serwis Platności.pl, prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90.Opłaty wnoszone poprzez serwis Płatności.pl odbywają się zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie: www.platnosci.pl

8. Usługi świadczone poprzez Portal aktywowane są po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika.

9. Jeśli w ciągu 7 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie uważa się za anulowane.

10. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.

10. Faktury VAT za świadczone przez Serwis usługi są dostępne w formacie PDF, nieodpłatnie po zalogowaniu do Panelu Użytkownika w Serwisie inbudo.pl 

11. Na wniosek Usługobiorcy serwis Inbudo.pl wystawia fakturę VAT tytułem świadczonej usługi w formie papierowej, która na wniosek Usługobiorcy może zostać wysyłana na adres Usługobiorcy podany podczas Rejestracji.

12. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.

13. Portal poinformuje Użytkownika, że zbliża się termin wygaśnięcia ważności wykupionych przez niego usług oraz o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej / wykupieniu kolejnego pakietu.

14. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym w punkcie 13, Portal będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez Serwis, drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi.

 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

 a) nazwę i numer usługi,

 b) termin nieprawidłowego działania Usługi,

 c) dane Użytkownika zgłaszającego reklamację

d) termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej,

 e) uzasadnienie reklamacji.

4. Prawidłowo złożona reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Użytkownik poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnieniu, oraz podjętych działaniach.

5. Prawo do rozstrzygania reklamacji posiada Właściciel Serwisu. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia i inne utrudnienia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe wskutek działania siły wyższej oraz innych osób, w tym podmiotu zajmującego się obsługą płatności.

VIII. Oferty Promocyjne

 

Promocja „Reklama na Stronie Głównej inbudo.pl”
 
1. Ogólne warunki
 
1.1.Reklamą na stronie głównej jest reklama firmy w oknie "Promowane Firmy" oraz w Katalogu Firm w oknie "Promowane firmy". Na reklamę składa się logo firmy oraz jej nazwa i miasto w którym znajduje się firma.
1.2. Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie Reklam na Portalu jest dokonywane w oparciu o Regulamin Portalu oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
1.3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Reklam.
1.4. Przekazanie Reklamy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklamach informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej oraz że przekazane materiały reklamowe nie podlegają zarządowi lub pośrednictwu żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie korzystania objętym postanowieniami umowy zlecenia usług reklamowych.
1.5. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.W przypadku niespełnienia powyższego warunku, Portal zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Reklamy.
1.6. Portal ma także prawo odmówić publikacji Reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z charakterem Portalu bądź nie spełniają wymogów technicznych dla niego przewidzianych.
1.7. Portal zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Reklamy bez podania przyczyny.
 
2. Warunki realizacji zamówień publikacji reklam na portalu
 
2.1. Publikacja Reklamy odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy Reklamodawcą a Portalem Umowy oraz po przekazaniu przez Reklamodawcę szczegółowych informacji zamówienia publikacji Reklamy i opłaceniu zamówienia.
2.2. Zamówienie z 2.1 musi być dostarczone Portalowi i opłacone nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną publikacją Reklamy.
2.3. Przyjęcie zamówienia przez Administratora jest równoznaczne z zawarciem umowy o jego realizację.
2.4. W przypadku niezachowania terminu płatności z pkt. 2.2 Portal ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację Reklamy.
2.5 Reklama jest publikowana po akceptacji zamówienia przez Portal i uiszczeniu przez Reklamodawcę opłaty za publikację Reklamy w wysokości podanej w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej: www.inbudo.promocjadlafirm.pl
2.6. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 2.1., zostaje dokonane poprze specjalnie do tego przygotowany formularz dostępny na stronie internetowej: www.inbudo.promocjadlafirm.pl.
2.7. Datę rozpoczęcia publikacji reklamy określa Administrator Portalu.
2.8. Czas publikacji reklamy to 30 dni od dnia rozpoczęcia publikacji.
 
3. Rezygnacja z publikacji
 
3.1. Rezygnacja z zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej.
3.2Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Reklamodawcy, jeżeli nastąpi nie później niż w terminie 14 dni przed datą publikacji i nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia Reklamy.
3.3. Rezygnacje dokonane po terminie określonym w pkt. 3.2. powodują konieczność uiszczenia przez Reklamodawcę 100% wartości zamówionej Reklamy.
 
4. Płatności
 
4.1. Reklamodawca dokonuje płatności po wypełnieniu formularza na stronie inbudo.promocjadlafirm.pl za pośrednictwem systemu platnosci.pl
4.2. Reklamodawca który chce otrzymać Fakturę Vat powinien zgłosić ten fakt drogą mailową na adres kontakt@inbudo.pl.
4.3 Jeśli złożone zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od jego złożenia zostaje anulowane.
 
5. Reklamacje
 
5.1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Portalowi na piśmie,nie później niż do godziny 10.00 następnego dnia roboczego, liczonego od dnia zakwestionowanej publikacji Reklamy.
5.2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek opublikowanej Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia.
5.3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w pkt. 5.1, bądź niezachowanie formy zawiadomienia powoduje po stronie Reklamodawcy utratę prawa do reklamacji publikacji Reklamy, jak również kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału.
5.4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel Portalu.
5.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Reklamodawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Portal może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację.
5.6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Portal po konsultacjach z Reklamodawcą, ustala sposób rekompensaty.
5.7. Portal nie ponosi odpowiedzialności powyżej kwoty wynagrodzenia za publikację Reklamy.
5.8. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty należnego Portalowi wynagrodzenia za publikację reklamy.
5.9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, wynikających z Umowy, z przyczyn spowodowanych działaniami siły wyższej, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.
5.10. Portal nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
5.11.W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń Portal zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nich Reklamodawcę.
 

IX. Program Partnerski

1. ZASADY OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest właściciel Platformy inbudo.pl firma Inevo z siedzibą w Gdańsku.
1.2.Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
1.3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
1.4. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usługi strony internetowej w domenie inbudo.pl, a także prowadzonych przez firmę Inevo kampanii marketingowych dla firm (np. kampanie linków sponsorowanych) oraz pozyskiwanie w ten sposób nowych klientów.
1.5.Przystąpienie do programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe
1.6. W Programie Partnerskim, mogą uczestniczyć:
- Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
- Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
- Spółki prawa handlowego;
- Spółki cywilne
1.7. Aby zostać Partnerem należy wysłać zgłoszenie na adres kontakt@inbudo.pl i podać w nim nazwę użytkownika którą posługuje się w serwisie inbudo.pl, Nazwę firmy Użytkownika , adres siedziby firmy, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby) NIP, nr konta bankowego na które mają być realizowane wpłaty, nr telefonu kontaktowego.
1.8.Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej.
1.9. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
1.10. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych osobowych, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.
1.11. O ile w konkretnym przypadku nie zastrzeżono inaczej, uważa się, iż zgoda udzielona Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych Partnera obejmuje również zgodę na ich przekazywanie przez Organizatora podmiotom trzecim, z którymi Organizator będzie współpracował, celem wywiązania się przez te podmioty z realizacji zamawianych u nich usług przez Partnerów, o ile takie sytuacje będą miały miejsce z woli Partnera.
1.12. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem działalności portalu inbudo.pl, a także zawierających informację handlową o nowych usługach i promocjach portalu inbudo.pl a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
1.13.Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem konsultantów inbudo.pl, w specjalnie do tego przeznaczonym Panelu Użytkownika (dalej zwany Panelem).
1.14.Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
1.15.Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.
1.16. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez Operatora, poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w serwisie inbudo.pl w szczególność zakupu stron internetowych oraz kampanii linków sponsorowanych dla firm.
 

2. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

 

2.1. Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za pozyskanie klientów na usługi oferowane przez Organizatora naliczane jest za każdym razem, gdy Klient do niego przypisany dokona płatności za zakup usługi i płatność ta zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Organizatora. 
2.2. Wynagrodzenie wynosi 150zł netto od każdej sprzedanej strony WWW oraz 10% wartości netto kampanii linków sponsorowanych. 
2,3. By wynagrodzenie zostało wypłacone Partnerowi, spełnione zostać muszą łącznie następujące warunki:
a) Klient pozyskany przez Partnera musi złożyć zamówienie na usługę stworzenia strony internetowej lub usługę realizacji kampanii linków sponsorowanych i wysłać je na adres mailowy: doradcy@inbudo.pl podając nazwę firmy lub imię i nazwisko Partnera, na rzecz którego ma zostać naliczona prowizja.
b) Klient musi opłacić należność za usługę w całości i w czasie na to przewidzianym, podanym na fakturze pro-forma/zamówieniu, którą otrzyma drogą mailową w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
c)Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy za zamówioną usługę
d) Jeżeli Klient zażąda zwrotu pieniędzy na podstawie uznanej reklamacji, Partner nie otrzyma prowizji od tego Klienta
2.4. Wynagrodzenie może wypłacone jedynie nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po zakończeniu okresu gwarancyjnego sprzedanej usługi. 
2.5. Wynagrodzenie może zostać wypłacone, jeżeli jego wartość przekracza 150 zł netto.
2.6 Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i może odmówić wypłaty prowizji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego przez Partnera.
2.7 Po pozytywnej weryfikacji rozliczenia Partnera przez Organizatora:
a) Partner będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Organizatorowi fakturę VAT na zaakceptowaną przez niego kwotę. 
b) Partner niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Organizatorowi rachunek na zaakceptowaną przez niego kwotę. 
2.8. Warunkiem dokonania wypłaty prowizji jest również przesłanie załączników do pierwszej faktury VAT lub do pierwszego rachunku przesyłanego na adres Organizatora:
a)Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
i. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
ii. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
iii.potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;
b)Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
i. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcąi. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
ii. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
iii. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;
b. Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
i. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
ii. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub
iii. oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.
2.9. Partner zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianach okoliczności, o których mowa w punkcie 12, dołączając do pierwszego rachunku lub faktury po zaistnieniu zmiany, dokumenty dotyczące zmian tych okoliczności.
2.10. Wszyscy Partnerzy, będący czynnymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług, do wartości faktury, doliczają kwotę podatku VAT, wyliczoną wg obowiązującej stawki tego podatku.
2.11. Organizator od momentu odebrana rachunku lub faktury VAT ma 30 dni na realizację płatności.
2.13. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Partnera, a wypłacone środki pomniejszają saldo konta Partnera.
2.14. W przypadku Partnerów - osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, Organizator nie pomniejsza wypłacanej kwoty o zaliczkę na podatek dochodowy, ani nie odprowadza zaliczek do Urzędu Skarbowego.
2.15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim..
2.16 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.
2.17 Ograniczenie tematyki i niedozwolone czynności:
1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność pozyskuje klientów na usługi inbudo.pl
2. Formy pozyskiwania klientów muszą być zamieszczone w kontekście, który nie będzie wprowadzał w błąd potencjalnych klientów.
3.  Zakazana jest prezentacja usług poprzez formy, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.Nnie może w szczególności:
a. naruszać godności ludzkiej;
b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
c. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
d. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
e. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
f. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
g. promować systemu sprzedaży lawinowej;
h. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabyci usługi;
i. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
2.18 Partner zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji i haseł reklamowych opublikowanych przez Organizatora. Po zgłoszeniu przez Organizatora zastrzeżeń dotyczących formy reklamowej lub jej zastosowania  Partner ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy i nie wypłacenia naliczonej prowizji.
Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Organizator poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.
2.19 W przypadku drobniejszych naruszeń Regulaminu Organizator może zablokować konto Partnera i wezwać do zastosowania się do jego zapisów. Zablokowanie konta powoduje zaprzestanie naliczania prowizji, do czasu odblokowania konta, tj. do momentu, kiedy Partner zastosuje się do wezwania Organizatora.
2.20 W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu, Organizator blokuje konto Partnera permanentnie, anulując wszystkie nierozliczone prowizje.
2.21 W przypadku, gdy Partnerowi nie uda się pozyskać przynajmniej jednego Klienta płacącego przez okres 1 roku od dnia przystąpienia do Programu Partnerskiego, umowa wygasa.

X. Postanowienia końcowe

1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA SERWISU

1.1.Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami Serwisu, należą do właściciela Serwisu.
1.2.Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie powinni domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody właściciela .
 
2. ZMIANA REGULAMINU

2.1. Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Użytkownicy zostaną powiadomieni co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.
2.2. Powiadomienie o zmianie w treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. 3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w Serwisie.
 
3. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

3.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.
3.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 
4. WAŻNOŚĆ

4.1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
4.2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych Regulaminem konsekwencji.
 
ZAŁĄCZNIKI

• Załącznik nr 1 Polityka ochrony prywatności
• Załącznik nr 2 Cennik

Inbudo - Interaktywne budowanie

Poleć nas znajomym

Inbudo to największa internetowa Platforma Budowlana w Polsce. Łączymy wykonawców i firmy budowlane z odbiorcami usług budowlanych i remontowych.

dowiedz się więcej »

Nowości i komunikaty

Przyłącz swój sklep do inbudo.pl (2 kwietnia 2013 r.)

W bazie naszych produktów znajduje się juz ponad 60 000 rodzajów najrózniejszego asortymentu z kategorii Dom i Ogród.    Chcesz by Twoje produkty znalazły się w inbudo.pl? To proste!   Jeśli posiadasz skle...

czytaj wszystkie »

Inbudo.pl

Moje konto

Informacje

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.